Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
AUSTRALIAN BODYCARE TM

 1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Predávajúcim je Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM, miesto podnikania: Karpatská 15, 05801 Poprad, IČO: 31239366, DIČ: 1020728907, IČ DPH: SK1020728907 zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Poprad číslo živnostenského registra: 706-3850 (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je prevádzkovateľom elektronického obchodu prostredníctvom, ktorého ponúka na predaj tovar kupujúcim.

1.2 Kupujúci je osoba, ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim a súčasne má možnosť po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru záväzne objednať prostredníctvom elektronického obchodu vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu predávajúcemu.

1.3 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu: www.australian-bodycare.sk.  (ďalej len „elektronický obchod“) Tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy v prípade, ak ich kupujúci na webovom sídle predávajúceho osobitne odsúhlasil.

1.4 Kontaktné údaje predávajúceho:
Informácie: info@australian-bodycare.sk

Objednávky a reklamácie: objednavky@australian-bodycare.sk

Telefonické objednávky: +421 907 906 906, 052 772 44 53

Info o výrobkoch a poradenstvo: 052 772 44 54

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky objednávky podané kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu sú záväzné. Momentom odoslania objednávky kupujúcim uzatvorili predávajúci a kupujúci kúpnu zmluvu, predmetom, ktorej je kúpa tovaru, ktorý si kupujúci objednal v elektronickom obchode. Predávajú je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy z vážnych objektívnych dôvodov v prípade ak, objednaný tovar už nemá k dispozícii podľa podmienok dojednaných v čl. 8 týchto obchodných podmienok. Zoznam tovaru v elektronickom obchode , ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje kupujúcemu okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov, v takomto prípade sa predávajúci zaväzuje najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky  uviesť kupujúcemu čas kedy má byť tovar dodaný a obmedzenia dodania tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (OBJEDNÁVANIE TOVARU)

2.1 Predávajúci prostredníctvom elektronického obchodu ponúka kupujúcemu tovar za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zobrazenie tovaru s uvedením jeho názvu a jeho špecifikácie v  osobitnom internetovom rozhraní elektronického obchodu spolu s uvedením jeho ceny, podmienkami jeho dostupnosti a podmienkami jeho dodania. Za prijatie ponuky predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením ,,objednávka s povinnosťou platby“.

2.2 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci a predávajúci uzatvorili kúpnu zmluvu na diaľku.

2.3 Predávajúci následne zašle kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o prijatí objednávky (potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku)  na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim.

2.4 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o čase a mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o obmedzeniach dodania tovaru a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.5 Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 102/2014 Z.z.) , ak predávajúci neposkytol tieto informácie kupujúcemu na trvanlivom nosiči už pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a súčasne je povinný tento tovar zabaliť alebo ho vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby tovar umiestnený na trh nespôsobil poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a  doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slov. jazyku, dodací list, daň. doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za predávajúcim riadne dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou.

3.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, za podmienok a spôsobom vymedzeným v čl. 8 týchto obchodných podmienok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prepravcovi tovaru prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na predávanom tovare, ktorým je kozmetický výrobok je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, jedná sa o dátum do ktorého tovar, ktorým je kozmetický výrobok pri dodržaní vhodných podmienok skladovania naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu a je bezpečný pre zdravie ľudí. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený v štátnom jazyku vždy na vnútornom aj vonkajšom obale. Označuje sa najčastejšie slovným spojením „najlepšie spotrebovať do určitého dátumu, dátum je vyjadrený v mesiacoch a rokoch alebo v dňoch, mesiacoch a rokoch v tomto poradí. Údaj o dátume minimálnej trvanlivosti nie je povinný v prípade tovaru, ktorý je kozmetickým výrobkom s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov. Tovar ktorým je kozmetický výrobok, ktoré majú trvanlivosť viac ako 30 mesiacov, musia mať na vnútornom aj vonkajšom obale uvedený symbol otvoreného téglika a v jeho blízkosti alebo priamo v tégliku vyznačenú lehotu, počas ktorej možno výrobok po otvorení bezpečne používať. Lehota sa vyjadruje v mesiacoch alebo v rokoch.

5.2 Predávajúci je povinný  dodať tovar  kupujúcemu bezodkladne najneskôr v lehote do 6 pracovných dní odo dňa objednania tovaru kupujúcim, to neplatí v prípade ak si kupujúci zvolil ako spôsob platby „prevod na bankový účet predávajúceho“ v takomto prípade plynie lehota 6 pracovných na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na bankový účet predávajúceho.

Tovar je zvyčajne doručený kupujúcemu v oveľa kratšej lehote:

 • Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, expedujeme ho v ten istý deň resp. na druhý deň, v prípade víkendu a sviatkov tovar expedujeme prvý pracovný deň.
 • Ak je potrebné tovar objednať od dodávateľa v zahraničí, o zmenách v objednávke Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky. 
 • Rovnako Vás informujeme v prípade keď produkt už nie je na Slovensku dostupný ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie).
 • O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu. Pokiaľ dostanete email s textom: „Stav Vašej objednávky: ODOSLANA“, zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni. Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že oznamovací lístok sa stratí). V prípade potreby Vám zašleme podacie číslo zásielky.
 • Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle 0907 906 906, 052/772 44 54 alebo emailom na adrese objednavky@australian-bodycare.sk.

5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v záväznej objednávke ako adresu na doručenie najneskôr v lehote 18 dní odo dňa doručenia tovaru.

5.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej objednávke kupujúceho ako adresa doručenia. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru.

5.5 Kupujúci je povinný skontrolovať doručovanú zásielku, predmetom ktorej je objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy.. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný potvrdiť prepravcovi vyhotovený záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru,. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci odstráni chyby tovaru, môže poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

5.6 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bezodkladne najneskôr v lehote 3 pracovných dní  odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5.7 Kupujúcemu bude v balíku zaslaná faktúra ku každej zásielke. Tam kde je potrebný záručný list, dostane ho v balení.

5.8 Platobné podmienky – predávajúcim akceptovaný spôsob platby za tovar:

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste predávajúceho;
 • Platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho;
 • Platobnou kartou cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
 • Na dobierku pri doručení tovaru (kúpnu cenu v hotovosti preberá od kupujúceho v mene predávajúceho prepravca).

5.9 V prípade ak si kupujúci zvolí ako spôsob platby za objednaný tovar platbu vopred na bankový účet predávajúceho je povinný zrealizovať platbu do 7 dní odo dňa objednania tovaru (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Na účely predchádzajúcej vety sa platba za tovar považuje za riadne zrealizovanú (zaplatenú), ak je v súlade s vystaveným dokladom pripísaná na bankovom účte predávajúceho.

5.10 Bankové spojenie: IBAN: SK66 1111 0000 0066 7354 8000, SWIFT KÓD (BIC): UNCRSKBX, UniCredit Bank, a.s.

6. Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platobnou kartou cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdzujúcom e-maily o objednávke tovaru.

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola platba  pripísaná na účet predávajúceho, alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5 Všetky zvýhodnené ceny ponúkaného tovaru sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím veci kupujúcim. V prípade ak v čase odovzdania tovaru nie je v celku zaplatená kúpna cena tovaru kupujúcim prechádza vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
8.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne len z objektívnych dôvodov, a to z dôvodu: vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru  ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v prípade, ak bolo v elektronickom obchode pri konkrétnom druhu tovaru uvedené, že môže byť po jeho objednaní nedostupný, alebo z dôvodov vyššej moci, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.

8.2 Predávajúci je oprávnený využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodov podľa bodu 8.1 tohto článku bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa záväzného objednania tovaru kupujúcim a to prostredníctvom e-mailu, ktorý je povinný predávajúci v rovnakej lehote doručiť kupujúcemu.

8.3 V prípade, ak predávajúci využil právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy je momentom doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpna zmluva zrušená a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky ním prijaté peňažné prostriedky, ktoré do kupujúceho za účelom kúpy vybraného tovaru prijal.

8.4 V prípade, ak na základe jednej objednávky bolo kupujúcim objednaných viacero druhov alebo kusov tovaru vzťahuje sa právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodov vymedzených v bode 8.1 týchto obchodných podmienok len na ten tovar, ktorý v oznámení o odstúpení od zmluvy označí predávajúci. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu alikvotnú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej kúpnej cene tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu z dôvodov uvedených v bode 8.1 nedodal.

8.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade aj keď: (i) kupujúci si zvolil ako spôsob platby za objednaný tovar „platbu na dobierku“ a objednaný tovar si neprevzal v lehote 18 dní odo dňa jeho doručenia na adresu, ktorú uviedol v objednávke tovaru (v úložnej lehote) a to aj napriek tomu, že bol na prevzatie tovaru zo strany predávajúceho počas plynutia tejto úložnej lehoty preukázateľne vyzvaný; (ii) kupujúci si zvolil ako spôsob platby za objednaný tovar platbu „prevodom na bankový účet predávajúceho“ a kupujúci túto platbu za objednaný tovar nezrealizoval ani v dodatočnej lehote stanovenej predávajúcim vo výzve, ktorú predávajúci adresoval kupujúcemu po márnom uplynutí lehoty stanovenej v bode 5.9 týchto obchodných podmienok.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
8.6 Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty odoslané predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu dodal predávajúci a ktorý je súčasne dostupný na stiahnutie na webovom sídle  predávajúceho www.australian-bodycare.sk.

8.7 Ak kupujúci zaslal predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.9 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 8.8 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.10 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 8.6 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.11 V prípade ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený vrátiť tovar aj osobne na adresu AUSTRALIAN BODYCARE TM – Ing. Drahomír IlavskýKarpatská 15, 05801 Poprad.

8.12 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť kupujúceho informovať o jeho povinnosti znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9. Reklamácie a záruka tovaru

9.1 Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovom sídle predávajúcehowww.australian-bodycare.sk a v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.2 Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok upravených reklamačným poriadkom, ktorý je dostupný  na webovom sídle predávajúceho www.australian-bodycare.sk.

9.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

9.4 Záruka začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

9.5 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, , neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, neodbornou alebo manipuláciou alebo uskladnením.

9.6 Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru.

9.7 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Na porušenie celistvosti zásielky je povinný upozorniť prepravcu, zásielku prekontrolujte, spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezme.

9.8 Ak bola kupujúcemu doručená zásielka s obsahom, ktorý si neobjednal, v nesprávnom množstve, s dátumom expirácie kratším ako je čas užívania tovaru (ktorým je kozmetický výrobok), s nesprávnou cenou, alebo inou chybou má právo dané skutočnosti oznámiť predávajúcemu. Obratom predávajúci vráti kupujúcemu peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí predávajúci.

Kvalita a množstvo:
9.9 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

9.10 Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v ponuke tovaru, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám osobitných právnych predpisov.

9.11 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

9.12 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nerobia tovar (vec) neupotrebiteľnými má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 V prípade ak kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom : Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

10.2 Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.

10.3 Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

10.4 V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj len ako „ARS“) má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, kupujúci sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha kupujúceho vyriešiť svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú kupujúceho podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

10.5 Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

 • kupujúci podá neúplnú žiadosť,
 • subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, 
 • vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, 
 • vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 • vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii, 
 • ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

10.6 Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný kupujúceho informovať.

10.7 Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

10.8 V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím predávajúceho boli porušené práva kupujúceho, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

10.9 Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

 • začal vo veci konať skôr konať iný orgán, 
 • vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom, 
 • strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť, 
 • kupujúci sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní, 
 • vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov si svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu ako dotknutej osobe v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy plní predávajúci prostredníctvom svojho webového sídla www.australian-bodycare.sk.

11.2 Podrobné informácie o tom, ako predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva a chráni osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb pri využívaní služieb predávajúceho sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ prípadne telefonicky.

12.2 Na vzťahy neupravené týmito  obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

12.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom ich odsúhlasenia zo strany kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.11.2019

Získajte NOVINKU
VLHČENÉ OBRÚSKY
darček k nákupu nad 55 €
🎁