Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM, IČO: 31239366, miesto podnikania: 05801 Poprad, Karpatská 15 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad číslo živnostenského registra: 706-3850 vydáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov tento Reklamačný poriadok:

1.2 Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ako ju vybaviť.

1.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetok tovar zakúpený kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho zverejnenom na internetovej stránke www.australian-bodycare.sk.

1.4 Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na E-shope Predávajúceho v sekcii www.australian-bodycare.sk/reklamacny-poriadok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu Tovaru, ktorý bol zakúpený pred jej účinnosťou.

1.5 Reklamačný poriadok je platný a účinný odo dňa 01.11.2019

Čl. II.
Definície pojmov

2.1 E-shop – znamená elektronický obchod Predávajúceho, ktorý je dostupný v sieti internet prostredníctvom webového sídla Predávajúceho www.australian-bodycare.sk, ktorého hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie Tovaru Spotrebiteľom.

2.2 Spotrebiteľ – je osoba, ktorá nakupuje Tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej  alebo podnikateľskej činnosti.

2.3 Predávajúci – osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva tovar.

2.4 Tovar – vec, ktorú Predávajúci ponúka v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti Spotrebiteľovi, ktorý o ňu prejaví záujem.

2.5 Subjekt – subjektom na účely reklamačného poriadku je inštitúcia, ktorá vykonáva alternatívne riešenie sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2.6 Spotrebiteľská kúpna zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ.

2.7 Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. III.
Právo na uplatnenie reklamácie

3.1 Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať.

3.2 V prípade ťažkostí a/alebo nežiaducich účinkov nás informujte v kontaktnom formulári uvedenom v sekcií http://www.australian-bodycare.sk/kontaktne-udaje. Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným inštitúciám.

3.3 Záruka za tovar sa nevzťahuje na:

a) mechanicky poškodenie tovaru spôsobeným kupujúcim,
b) používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
c) poškodenie tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, vodou, ohňom alebo neodborným zásahom.

Čl. IV.
Miesto a spôsob a náležitosti uplatnenia reklamácie

4.1 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa; najmä v priestoroch  Business Center Poprad, Karpatská 15, 058 01 Poprad – 1. poschodie, č. dverí 117, v ktorej má predávajúci svoje sídlo (ďalej len „adresa sídla predávajúceho“)

4.2 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu nasledovne:

a) Písomne na adrese sídla predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra.
b) Osobne na adrese sídla predávajúceho
c) Elektronicky e-mailom na adrese objednavky@australian-bodycare.sk
d) Telefonicky na telefónnom čísle: 052/ 772 44 54

4.3 Z podanej reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka a čo sa ňou sleduje. V podanej reklamácii je potrebné opísať najmä skutočnosti presne identifikujúce reklamovaný nedostatok tovaru. Kupujúci je povinný predložiť spolu s podanou reklamáciou zároveň všetky doklady týkajúce sa príslušného reklamovaného Tovaru. V prípade, že reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je Predávajúci oprávnený vyzvať Kupujúceho telefonicky alebo písomne na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. V prípade, že Klient reklamovaný nárok neupresní alebo nedoloží doklady týkajúce sa príslušnej reklamovaného Tovaru preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, Predávajúci bude pri vybavovaní reklamácie vychádzať z dostupných informácií a podkladov.

4.4 Po uplatnení reklamácie je Spotrebiteľ povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe Tovaru v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Spotrebiteľ Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu.

4.5 Pre uplatnenie reklamácie je Spotrebiteľ povinný predložiť Predávajúcemu s reklamovaným Tovarom doklad o kúpe Tovaru a súčasne je povinný aj uviesť dôvody reklamácie.

Čl. V.
Lehoty na uplatnenie reklamácie a reklamačné konanie

5.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu voči Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku 4.2 tohto reklamačného poriadku s náležitosťami podľa článku 4.3  tohto reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedel o skutočnosti zakladajúcej jeho nárok na jej uplatnenie.

5.2 Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) uplatnenie reklamácie spotrebiteľom podľa bodu 4.2 tohto reklamačného poriadku u predávajúceho,
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu,

5.3 Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Spotrebiteľom.

5.5 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.6 Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

5.7 Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Čl. VI.
Zodpovednosť predávajúceho a poučenie o nárokoch kupujúceho

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

6.2 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Spotrebiteľom má vlastnosti výslovne dohodnuté alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy  alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.

6.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

6.4 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:

a) pre ktoré bola Spotrebiteľovi poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
b) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním alebo, ktoré boli spôsobené nedovoleným zásahom.

6.5 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie spôsobom uvedeným v článku IV. bod 4. 2 písm. c) a d) Reklamačného poriadku, odošle Predávajúci Spotrebiteľovi písomné potvrdenie elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu Spotrebiteľa. V potvrdení Predávajúci uvedie:

 • poradové číslo reklamácie (v bežnom kalendárnom roku);
 • meno, priezvisko, telefón a bydlisko Spotrebiteľa;
 • Názov, resp. iné označenie Tovaru, farbu, veľkosť reklamovaného Tovaru;
 • kúpnu cenu reklamovaného Tovaru (ak bola poskytnutá zľava, aj výšku zľavy reklamovaného Tovaru);
 • deň zakúpenia Tovaru (deň uzavretia Kúpnej zmluvy);
 • opis reklamovanej vady;
 • požiadavka Spotrebiteľa (aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje);
 • lehotu na vybavenie reklamácie, pokiaľ nie je reklamácia vybavená priamo na mieste v čase uplatnenia reklamácie;
 • spôsob vybavenia reklamácie;
 • podpis Spotrebiteľa a Predávajúceho alebo ním povereného zamestnanca.

6.6 Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitných právnych predpisov a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.7 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.8 Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Spotrebiteľa alebo na poštovú adresu Spotrebiteľa.

6.9 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

ČLÁNOK VII.
Práva a povinnosti spotrebiteľa

7.1 Pri vadách Tovaru, ktoré Spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vady.  Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za vec bez vady. . Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

7.2 Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

7.3 Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

 • ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
 • rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 • ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Čl. VIII.
Vybavenie reklamácie

8.1 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním tovaru po odstránení vád, v prípade ak sú vady tovaru odstrániteľné,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.2 Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

8.3 Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za  Tovar bez vád, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Za odstrániteľné vady možno považovať také vady, ktorých odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru

8.4 Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za neodstrániteľné vady možno považovať také vady, ktoré nemožno opraviť riadne v lehote podľa bodu 8. 2 tohto článku a ktorých odstránením (opravou) utrpí vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru.

8.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

8.6 Pri Tovare, ktorý bol Spotrebiteľom zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo poškodený nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom  za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.7 V prípade, ak si Spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný Tovar po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu Predávajúci písomne a riadne oznámil vybavenie reklamácie, vyzve Predávajúci Spotrebiteľa prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu Spotrebiteľa na vyzdvihnutie si tohto Tovaru v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

8.8 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách (v knihe reklamácií), pričom v tejto evidencii musí byť uvedené číslo reklamačného zápisu a spôsob vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ svojím podpisom v reklamačnom zápise potvrdí spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto článku.

Čl. IX.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1 Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.

9.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia. Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

9.3 V rámci predmetného inštitútu má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

9.4 Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

a) spotrebiteľ podá neúplnú žiadosť, 
b) subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, 
c) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, 
d) vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
e) vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii, 
f) ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

9.5 Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný spotrebiteľa informovať.

9.6 Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

9.7 V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím predávajúceho boli porušené práva spotrebiteľa, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

9.8 Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

a) začal vo veci konať skôr konať iný orgán, 
b) vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom, 
c) strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť, 
d) spotrebiteľ sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní, 
e) vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

9.9 Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Čl. X.
Náklady spojené s vybavovaním reklamácií

10.1 Náklady spojené s vybavovaním reklamácie, bez ohľadu na to, či je reklamácia oprávnená alebo nie, uhrádza Predávajúci. Náklady s uplatnením reklamácie znáša kupujúci.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil všeobecne záväzné právne predpisy, alebo nie je spokojný s vybavením reklamácie má na základe ust. § 20 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava alebo na mieste príslušnom všeobecnom súde.

11.2 Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu Predávajúci zverejní vo svojich obchodných priestoroch a webovom sídle Predávajúceho http://www.australian-bodycare.sk/  s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.

11.3 Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní sa použijú ustanovenia reklamačného poriadku v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie Kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.11.2019

 

 

 

Získajte NOVINKU
VLHČENÉ OBRÚSKY
darček k nákupu nad 55 €
🎁